Prof. dr. sci. Ivan Mikula prim. dr. med, specijalist neurolog

Ivan Mikula

Rodjen je 1963. godine, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1989. godine.

1996. godine položio specijalistički ispit iz neurologije. Stupanj magistra medicinskih znanosti stekao je 1993. godine, dok je stupanj doktora medicinskih znanosti stekao 1996. godine.

Radi kao specijalist na Odjelu kliničke neurofiziologije Klinike za neurologiju KB Sestre Milosrdnice 2003. godine stekao je znanstveno zvanje znanstvenog suradnika Medicinskog fakulteta.

Predavač je na području neurofiziologije (evocirani potencijali i EMNG), aktivni je predavač na poslijediplomskim studijima Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova.
Pomoćnik je glavnog urednika časopisa "Alcoholism".

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva, Centra za kontrolu i istraživanje alkoholizma i drugih ovisnosti, Hrvatskog društva urednika u znanosti kao i Hrvatskog društva za medicinu znanosti.