Prof. dr. sci. Željko Grbavac prim. dr. med., specijalist neurolog, ravnatelj poliklinike

Željko Grbavac

Rodjen 1950. god., diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1974. godine. Specijalistički ispit iz neurologije položio 1981. god., stupanj magistra medicinskih znanosti stekao 1985 godine, dok je stupanj doktora medicinskih znanosti stekao 1988. godine.

  • 1989. god. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
  • 1991. god. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta
  • 1995. god. izabran je u zvanje primariusa
  • 2006. god. izabran je nastavno zvanje profesora

Stalni je sudski vještak za područje neurologije pri Županijskom sudu u Zagrebu. Od 1985. godine voditelj je Odjela 3 B Klinike za neurologiju KBC Rebro, od 1991. godine rukovoditelj je Odjela Intenzivne skrbi i pojačanog nadzora iste Klinike. Na toj funkcije ostaje sve do ožujka 1995. godine kada otvara vlastitu privatnu neurološku ordinaciju. Iz te ordinacije 1999. godine nastaje Poliklinika za neurologiju, psihijatriju, internu medicinu te ginekologiju s opstetricijom.

Nastavnik je predmeta Neurologija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Prvi je neurolog u državi koji je uveo metode urodinamske obrade u neurološkoj kazuistici.

Autor je udžbenika "Neurologija" Sveučilišta u Zagrebu, tiskanog 1992. te 1997. god. Autor i koautor je 76 znanstvenih i stručnih radova.

Aktivan je u Hrvatskoj liječničkoj komori, Udruzi sudskih vještaka, u Hrvatskom društvu za neurovaskularne poremećaje, Hrvatskom neurološkom društvu, Hrvatskom društvu za prevenciju moždanog udara, član je Predsjedništva Udruge za neurourologiju i urodinamiku.